Nieuws

Wijziging verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Terug

door Hilde Dhont - 28 mei 2018


Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het verkooprecht goed.

Deze wijzigingen treden in werking voor alle verkoopovereenkomsten die worden gesloten vanaf 1 juni 2018. De datum van de verkoop (veelal : compromis) telt !! De datum van notariële akte is daarbij dus niet bepalend !

Dus :

 • Compromis vanaf 1 juni 2018 : nieuwe regime
 • Compromis vóór 1 juni 2018 : oude regime
 

Verminderd tarief voor aankoop enige gezinswoning
 
In afwijking van het basistarief van 10%, moet de koper van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed slechts 7% registratierechten op de aankoopsom betalen als het gaat om de aankoop van de enige gezinswoning, en als hij daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn gebaseerd op de huidige voorwaarden van het  gewoon abattement :

 • Voorwaarde 1 : aankoop door een natuurlijk persoon: de aankoop moet gebeuren door een of meerdere natuurlijke personen samen en gelijktijdig; aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.
 • Voorwaarde 2 : aankoop van de enige gezinswoning:
 • de aankoop moet een woning betreffen. Het gaat dan om een onroerend goed dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime.
 • de koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

Opmerking : Als de koper op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een andere woning of bouwgrond, kan hij in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief van 7% bekomen:

 • als hij zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de notariële akte van verkrijging volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en hij aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;
 • als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend.
 

 • Voorwaarde 3 : aankoop van de hele volle eigendom; de aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet;
 • Voorwaarde 4 : het moet gaan om een zuivere aankoop; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking;
 • Voorwaarde 5 : de koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.

Aanvullende vermindering bij aankoop enige gezinswoning < 200.000 EUR
 

Als bij aankoop van de enige gezinswoning de belastbare grondslag voor de registratiebelasting maximaal 200.000 euro bedraagt, wordt 80.000 euro vrijgesteld; hetzelfde geldt voor woningen die gelegen zijn in de Kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel als de belastbare grondslag maximaal  220.000 euro is.

Dit komt neer op een rechtenvermindering 5.600 euro als het tarief van 7% wordt toegepast (80.000 x 7%). Als het verlaagd tarief voor de enige gezinswoning in combinatie met een energetische renovatie wordt toegepast (6%), bedraagt de rechtenvermindering maximaal 4.800 euro (80.000 x 6%).

Als er verschillende kopers zijn, wordt dit maximum onder hen verdeeld, naar verhouding van hun aandeel in de aankoop.

Aanvullend verlaagd tarief bij energetische renovatie van de gezinswoning
 
De koper van een gezinswoning moet slechts 6% registratierechten op de aankoopsom betalen als bij de aankoop van de enige gezinswoning aan volgende voorwaarden voldaan wordt :

 • de enige gezinswoning wordt ingrijpend energetisch gerenoveerd, zoals vermeld in artikel 1.1.1, §2, 50° van het Energiebesluit van 19 november 2010;
 • binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte wordt een energieprestatiecertificaat bouw bekomen, zoals vermeld in artikel 9.2.11 van het Energiebesluit van 19 november 2010, waaruit blijkt dat de renovatiewerken die uitgevoerd zijn betrekking hebben op zo’n ingrijpende energetische renovatie.
 • de koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.
 
Aanvullend verlaagd tarief bij beschermde monumenten als gezinswoning
 
De koper van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed moet slechts 1% registratierechten op de aankoopsom betalen mits

 • voldaan is aan de voorwaarden om te genieten van het verminderd tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning
 • de woning is een beschermd monument en het door dit gunstregime verkregen voordeel wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van het geschonken en beschermde goed.
Voor andere monumenten blijft de bestaande regeling gelden (zie artikel 2.9.4.2.10 VCF).

Andere gunstregimes
 
Het stelsel van de meeneembaarheid blijft bestaan. Het maximum meeneembar bedrag van 12.500 euro wordt geïndexeerd.

De verschillende abattementen worden afgeschaft.

Het verminderd tarief van 5% (‘klein beschrijf’) wordt afgeschaft.

Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in huur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) bedraagt het tarief eveneens 7%.

Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw