Algemene voorwaarden & tarieven

Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied – Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Pure Advocaten onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, in welk geval de algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden indien deze geen bezwaar heeft geuit (schriftelijk) binnen de tien dagen na de ontvangst ervan.
 2. Opdracht – Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door Pure Advocaten. Pure Advocaten heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten uit te besteden aan advocaten binnen en buiten het kantoor, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. Pure Advocaten is gerechtigd om in samenspraak met de cliënt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, derden of andere deskundigen in te schakelen. Pure Advocaten verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. Pure Advocaten is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de cliënt, aan derden of overmacht. De werkzaamheden van de advocaat worden uitgeoefend conform het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.
 3. Medewerking van cliënt – De cliënt dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Pure Advocaten vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten. Pure Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze stopzetting zou kunnen voortvloeien.
 4. Provisie, honorarium en kosten – Pure Advocaten rekent haar basiserelonen aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de cliënt zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de specialisatiegraad en de ervaring van de advocaat, het resultaat, het belang van de zaak, de hoogdringendheid of de specificiteit van de zaak. het basisuurtarief bedraagt 120,00 EUR excl. btw. Voor in geld waardeerbare zaken kan Pure Advocaten factureren op grond van een percentage van de geïnde bedragen. Pure Advocaten kan aan de cliënt om betaling van één of meerdere provisies verzoeken. Na afhandeling van een opdracht zal de cliënt een eindafrekening ontvangen, dewelke een gedetailleerde omschrijving van het ereloon en de kantoorkosten omvat. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, blijven ten laste van de cliënt gelegd.
 5. Betaling – Pure Advocaten kan om één of meerdere provisies verzoeken, die worden afgerekend bij de eindstaat. Tijdens de behandeling van het dossier kunnen tussentijdse ereloonstaten worden opgesteld voor verrichte prestaties en gemaakte kosten. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat of provisienota dient hij deze binnen de 20 kalenderdagen schriftelijk te protesteren. De door Pure Advocaten toegezonden vorderingsstaat dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waaraan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd is van 10% per jaar vanaf datum van de vorderingsstaat. Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen zal bij wijze van schadevergoeding het verschuldigde bedrag met 10 % verhoogd worden, met een minimum van 100 euro, als vergoeding voor alle invorderingskosten. Pure zal niet verplicht zijn verdere diensten te verlenen, vooraleer de vervallen vorderingsstaten vereffend werden.
 6. Intellectuele eigendomsrechten – Contracten, adviezen, opinies, schriftelijke stukken, conclusies en andere documenten uitgaand van Pure Advocaten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Pure Advocaten.
 7. Confidentialiteit – Pure Advocaten verbindt zich ertoe elke opdracht te behandelen met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.
 8. Aansprakelijkheid – De aansprakelijkheid van Pure Advocaten, onze vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die door een vennoot is ondertekend en persoonlijk overhandigd of verzonden per koerier, gewone post, fax of email. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dewelke een dekking voorziet tot 1.250.000 EUR per schadegeval (kosten van bijstand voor Pure Advocaten inbegrepen). Voor de behandeling van een specifieke opdracht kan een hogere verzekeringsdekking worden afgesloten op verzoek van de cliënt mits het betalen van een bijkomende premie. Indien, om welke reden dan ook, er geen tussenkomst zou zijn vanwege onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Pure Advocaten, onze vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door Pure verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie. Pure Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, dewelke in samenspraak met de cliënt werden ingeschakeld.
 9. Beëindiging dossier – De cliënt en Pure Advocaten kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat gepresteerde diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed. De beëindiging van het dossier dient schriftelijk te gebeuren. Bij beëindiging van het dossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 5 jaar door Pure Advocaten bewaard blijven. Zodra deze periode is afgelopen behoudt Pure Advocaten zich het recht voor om het dossier te vernietigen.
 10. Bevoegde rechter en rechtskeuze – Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.
 11. De informatie in het kader van de Dienstenwet (W. 26.03.2010) – De Pure Advocaten is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap (BV) naar Belgisch recht en is gevestigd te 9000 Gent, Voskenslaan 34-36. De BV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0466.523.379 (RPR Gent). De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits en biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval. De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse balies (www.advocaat.be).

Tarieven

Pure Advocaten staat voor duidelijke en transparante afspraken.

1. Uurtarief
Pure Advocaten werkt in de regel op basis van een uurtarief. Het basisuurtarief bedraagt € 120 per uur (excl. 21% BTW) en wordt in principe toegepast op de zaken die niet in geld in waardeerbaar zijn. Dit uurtarief kan worden aangepast in onderling akkoord wanneer de zaak complex is, bij hoogdringendheid of wanneer een specialistische kennis vereist is. Het kan ook worden aangepast en verlaagd wanneer de advocaat belast met het dossier van oordeel is dat bijzondere criteria van toepassing zijn. Een aanpassing wordt schriftelijk bevestigd tussen de advocaat en de klant.

2. Degressief tarief
Voor zaken die in geld waardeerbaar zijn wordt een degressief tarief toegepast onder de vorm van een evenredig ereloon. Volgende tarieven worden daarbij gehanteerd:

Vanaf

Tot

%

0

5.000,00

15

5.000,01

50.000,00

10

50.000,01

150.000,00

8

> 150.000,01

5

Met een minimum van het uurtarief zoals bedoeld onder punt 1.

3. Abonnementen
Pure Advocaten zal voor de berekening van erelonen op basis van een abonnement specifieke afspraken maken.

4. Success fee
In bepaalde gevallen zal Pure Advocaten een success fee afspreken waarvan de berekeningswijze en voorwaarden zullen gebeuren in overleg met de klant.

5. De kosten
Dit omvat zowel de vaste als de algemene dossierkosten waaronder de briefwisseling, verplaatsingskosten edm.

Wat kunt u hierbij verwachten?
Wij leveren kwaliteit en efficiëntie. Pure Advocaten ziet erop toe dat elke aangerekende minuut kwalitatief werd ingevuld en dat in élk dossier de hoogste efficiëntie werd nagestreefd.

Pure Advocaten wordt ondersteund door een intern registratiesysteem dat prestaties en kosten automatisch registreert waardoor U op eenvoudig verzoek een overzicht van deze prestaties en kosten kunt bekomen van uw dossier.

Trouwe klanten kunnen overigens rekenen op inloggegevens met paswoord waardoor zij op ieder ogenblik op het beveiligd portaal de rechtstreekse toegang verkrijgen tot de eigen dossiers en de stand van zaken kunnen verifiëren. Dit kadert tevens binnen onze toekomstvisie waarin ecologie en efficiëntie een voorname plaats krijgen.

Stilaan maar zeker evolueert Pure Advocaten naar een paperless office.

Wat is hier niet bij inbegrepen?
i) Vaste en variabele kantoorkosten
 • Forfaitaire en eenmalige dossierkost: € 60,00
  Deze eenmalige kost de opstart van uw dossier, registratie van alle gegevens van het dossier en maakt onderdeel uit van de dekking in de vaste werkingskosten telefoon, fax, internet, toegang tot portaal en gebruik van de IT-infrastructuur, personeel, abonnementen vaktijdschriften, toestellen en hardware, verzekering beroepsaansprakelijkheid, belastingen en lasten, …
 • Variabele kosten (bijkomend drukwerk, verplaatsingskosten, …) conform volgens verbruik.

ii) Voorgeschoten kosten

Voorgeschoten gerechts-, expertise – en gerechtsdeurwaarderkosten worden verrekend.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw