Nieuws

Nieuwe huurwetgeving voor “Pop-Ups” vanaf 1 september 2016

Terug
Pop-ups kenmerken zich door hun flexibel, innovatief én tijdelijk karakter. Helaas kon dit tot recent niet gezegd worden van de huurwetgeving die ook deze pop-ups van een juridisch kader moet voorzien. Gezien deze vorm van creatief ondernemerschap gestimuleerd dient te worden, heeft het Vlaams Parlement hier recent een mouw aan willen passen.

Geen langdurige handelshuurcontracten of allerhande contracten met beperkte huurgaranties meer (‘gelegenheidshuur’, ‘terbeschikkingstelling’,…), maar wel een “huur van korte duur voor handel en ambacht” zoals voorzien in het decreet van 17 juni 2016. Ook pop-ups kunnen zich dus voortaan bedienen van een juridisch vaststaand kader.

De nieuwe wetgeving lijkt alvast een eerste oplossing te bieden inzake de huisvesting en regelgeving van pop-ups.

Waar kunnen pop-ups dan op rekenen vanaf 1 september 2016?

  • Een eenvoudige opzegging door de huurder (bij aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot) mits naleving van een opzegtermijn van slechts 1 maand.
  • Recht op verbouwingen aan het pand door de huurder zolang de kosten hiervan geen jaar huur overstijgen en de verhuurder hiervan werd ingelicht voor de werken (schriftelijk).
  • Deze huurovereenkomsten eindigen automatisch op de einddatum, en dit zonder opzegging en zonder dat de huurder recht heeft op huurhernieuwing (uiteraard kan men dit steeds verlengen in onderling akkoord).
  • Een snelle (en eenvoudige) rechtspleging bij de Vrederechter.

Alvorens zich te kunnen beroepen op dit nieuwe decreet, dienen nog de toepassingsvoorwaarden ervan te worden afgetoetst:

  • De huurovereenkomst heeft betrekking op een huur van onroerende goederen of van gedeelten van onroerende goederen.
  • Het pand wordt gebruikt voor kleinhandel of activiteiten van een ambachtsman.
  • Er moet een rechtstreeks contact zijn tussen de huurder en het publiek.
  • De overeenkomst moet uitdrukkelijk aangegaan worden.
  •  En de overeenkomst wordt gesloten voor een termijn van ten hoogste één jaar.

Hiermee lijkt de wetgever alleszins al in enige mate tegemoet te willen komen aan de rechtsonzekere huursituatie waarmee vele pop-ups thans te kampen krijgen.

Bent u van plan om een pop-up op te starten? Vergeet dan ook niet de overige juridische vereisten na te gaan zoals uw inschrijving in het KBO-register, een brandverzekering, Sabam, arbeidsreglementering, de regelgeving inzake online webshops, enz.

Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw