Nieuws

Hoorplicht van toepassing bij ontslag van contractueel overheidspersoneel

Terug

4 oktober 2018


De hoorplicht

De hoorplicht is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en houdt in dat een bestuur dat het voornemen heeft om ten aanzien van een bestuurde een maatregel te nemen die hem nadelig in zijn belangen raakt en die gebaseerd is op zijn gedrag, verplicht is om de bestuurde de mogelijkheid te geven om op nuttige wijze zijn standpunt daarover te doen kennen.

Ook bij ontslag contractueel personeelslid

In de rechtspraak van onder meer het Hof van Cassatie werd geoordeeld dat de hoorplicht niet van toepassing is wanneer een overheid overgaat tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een contractueel personeelslid.  De hoorplicht gold dus enkel voor statutaire personeelsleden.

In twee arresten van 6 juli 2017 en 22 februari 2018 en  heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze interpretatie in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Ook een contractueel personeelslid in dienst van een overheid zal voortaan dus de mogelijkheid moeten krijgen om gehoord te worden voorafgaand aan de beslissing tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  Deze verplichting geldt bij elke wijze van beëindiging door de werkgever, dus ook bij een ontslag wegens dringende reden.  In dat laatste geval vangt de termijn van drie dagen waarover de overheid beschikt om het ontslag te betekenen weliswaar pas aan vanaf het ogenblik dat het personeelslid werd gehoord.

Wet motiveringsplicht niet van toepassing

Opvallend is dat het Grondwettelijk Hof in een arrest van 5 juli 2018 dan weer oordeelde dat de op overheden rustende verplichting tot het motiveren van bestuurshandelingen (opgelegd in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen) niet van toepassing is op het ontslag van contractueel overheidspersoneel.

Deze verplichting geldt wel bij de ambtsbeëindiging van statutair overheidspersoneel.

CAO nr. 109

Kan het contractueel overheidspersoneel dan de cao nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag inroepen?
Tot op vandaag geldt deze cao niet voor werknemers uit de publieke sector.

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 30 juni 2016 wel reeds geoordeeld dat in afwachting van nieuwe regelgeving betreffende de motivering van het ontslag die ook van toepassing is op werknemers uit de publieke sector, het aan de rechtscolleges toekomt om de rechten van alle werknemers in de publieke sector zonder discriminatie te vrijwaren bij een kennelijk onredelijk ontslag, waarbij zij zich kunnen laten leiden door de cao nr. 109.

Ook de contractuele werknemers in de publieke sector lijken zich dus wel te kunnen beroepen op het recht om de redenen te kennen die aan de basis liggen van hun ontslag.

Info

Contacteer meester Franky De Mil of meester Willy Van der Gucht indien u meer informatie wenst over dit onderwerp.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw