Nieuws

De onderhandelingsplicht voor onteigening

Terug

De onderhandelingsplicht voor onteigening

Voor alle onteigeningsprojecten in Vlaanderen geldt sinds 1 december 2020 het regime van de minnelijke onderhandelingsplicht, ingevoerd bij Decreet van 16 oktober 2020.

De onteigenende instantie moet het te onteigenen goed in eerste instantie steeds proberen te verkrijgen bij minnelijke overeenkomst. Zij moet met het oog daarop onderhandelingen voeren met zowel de eigenaar of houder van een zakelijk recht, als met de gebruikers en houders van persoonlijke rechten op het goed.

De onteigenende instantie of haar gemachtigden moeten minstens met de te onteigenen persoon rond de tafel hebben gezeten of aantoonbare pogingen daartoe hebben ondernomen. Tijdens dat overleg worden de elementen van het schattingsverslag toegelicht.

Onderhandelingstermijn

In het voorlopige onteigeningsbesluit moet voortaan een raming worden vermeld van de duur van de minnelijke onderhandelingstermijn.

Deze termijn wordt op basis van het concrete project bepaald. Er wordt daarbij rekening gehouden met de omvang en de aard van de te onteigenen goederen, met het aantal in te nemen percelen en met alle andere factoren die de onderhandelingstermijn kunnen beïnvloeden.

De onderhandelingstermijn kan maximaal één jaar bedragen.

Het is niet de bedoeling dat altijd de maximale termijn van één jaar wordt vermeld. In eenvoudige dossiers kan die geraamde termijn immers ook minder dan een jaar bedragen. De termijn wordt geraamd op basis van de concrete kenmerken van de onteigening.

De minnelijke onderhandelingstermijn geldt als een termijn van orde. Dit impliceert dat ook na het verstrijken van de termijn de onderhandelingen nog voortgezet kunnen worden.

Aanvang termijn

De onteigenende instantie brengt de te onteigenen partijen met een beveiligde zending (aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) op de hoogte van de minnelijke onderhandelingstermijn, die aanvangt op de derde dag na de postdatum van de zending.

Einde onderhandelingen

Na het verstrijken van de onderhandelingstermijn kan de eigenaar niet langer eisen dat er nog verder onderhandeld wordt en kan de onteigenende instantie overgaan tot dagvaarding.

Er kan reeds vóór het verstrijken van de termijn worden overgegaan tot dagvaarding als de eigenaar uitdrukkelijk het aanvatten of verder voeren van onderhandelingen heeft afgewezen. Uit welke omstandigheden deze afwijzing kan blijken moet door de Vlaamse Regering nog verder bepaald worden in een uitvoeringsbesluit. 


Voor meer informatie over onteigeningen kan u contact opnemen met Franky De Mil.

Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be 

BTW BE0466.523.379
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Privéparking achter het gebouw